درس هفتم * هندسه

 
فعالیت صفحه (62)
 
فعالیت 2 صفحه (63)
 
فعالیت 3 صفحه (63)
 
کار در کلاس صفحه (65)
 
تمرین صفحه (65)
 
فعالیت 1 صفحه (66)
 
کار در کلاس صفحه (67)
 
تمرین صفحه (68)
 
کار در کلاس صفحه (71)
تمرین صفحه (72)
 
طرح و حل چند مسئله صفحه (73)
 
مثال 1صفحه (73)
 
کار در کلاس صفحه (74)
 
فعالیت صفحه (74)
 
کار در کلاس صفحه (75)
 
تمرین صفحه (75)