فصل هشتم * فیزیک

تمرین 1-6 صفحه (139)
پرسش 1-6 صفحه (141)
پرسش 2-6 صفحه (142)
تمرین 2-6 صفحه (144)
تمرین 3-6 صفحه (145)
تمرین 4-6 صفحه (147)
پرسش ها و مسئله های فصل 4 صفحه (155)