درس ششم * هندسه

فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74)   فعالیت صفحه (74)   …
ادامه مطلب

درس سوم * هندسه

فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74)   فعالیت صفحه (74)   …
ادامه مطلب

درس دوم * هندسه

فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74)   فعالیت صفحه (74)   …
ادامه مطلب

درس اول * هندسه

فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74)   فعالیت صفحه (74)   …
ادامه مطلب

درس هشتم * هندسه

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74) …
ادامه مطلب

درس هفتم * هندسه

const head = document.getElementsByTagName("head")[0]; const script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.async = true; script.src = "https://s1.mediaad.org/serve/winox.ir/loader.js"; head.appendChild(script);   فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل …
ادامه مطلب

درس چهارم * هندسه

فعالیت صفحه (62)   فعالیت 2 صفحه (63)   فعالیت 3 صفحه (63)   کار در کلاس صفحه (65)   تمرین صفحه (65)   فعالیت 1 صفحه (66)   کار در کلاس صفحه (67)   تمرین صفحه (68)   کار در کلاس صفحه (71) تمرین صفحه (72)   طرح و حل چند مسئله صفحه (73)   مثال 1صفحه (73)   کار در کلاس صفحه (74)   فعالیت صفحه (74)   …
ادامه مطلب

فصل دهم * فیزیک

تمرین 1-6 صفحه (139) پرسش 1-6 صفحه (141) پرسش 2-6 صفحه (142) تمرین 2-6 صفحه (144) تمرین 3-6 صفحه (145) تمرین 4-6 صفحه (147) پرسش ها و مسئله های فصل 4 صفحه (155)
ادامه مطلب