تعرفه ها

قیمت گذاری ساده و شفاف متناسب با بودجه شما

09050260980

مشاوره رايگان

ثبت سفارش
تومان
199,000
ماهانه

مدرسه کوچک 

آزمون ساز آنلاین

بانک سوالات

دفتر کلاسی

تکلیف الکترونیک

سایت مدرسه

پشتیبانی 24/7

1 تا 49 دانش آموز

وینوکس | سامانه مدیریت آموزش

50 تا 350 دانش آموز

ماهانه
تومان
360,000

مدرسه متوسط

ثبت سفارش

آزمون ساز آنلاین

بانک سوالات

دفتر کلاسی

تکلیف الکترونیک

سایت مدرسه

پشتیبانی 24/7

351 تا 500 دانش آموز

ماهانه
تومان
550,000

مدرسه بزرگ

ثبت سفارش

آزمون ساز آنلاین

بانک سوالات

دفتر کلاسی

تکلیف الکترونیک

سایت مدرسه

پشتیبانی 24/7

وینوکس | کلاس مجازی

ماهانه
تومان
390,000

کلاس مجازی 60 نفر همزمان

ثبت سفارش
ماهانه
تومان
260,000

کلاس مجازی 30 نفر همزمان

ثبت سفارش
ماهانه
تومان
590,000

کلاس مجازی 100 نفر همزمان

ثبت سفارش
ماهانه
تومان
990,000

کلاس مجازی 200 نفر همزمان

ثبت سفارش
ماهانه
تومان
1,350,000

کلاس مجازی 300 نفر همزمان

ثبت سفارش
ماهانه
تومان
1,850,000

کلاس مجازی 400 نفر همزمان

ثبت سفارش